ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่4) [ 2 ต.ค. 2558 ]   
 
ประกาศ ก.ท.จ.สระบุรี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับที่ 4) [ 2 ต.ค. 2558 ]   
 
1-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้ อปท.อื่นฯ ครั้งที่ 5/2558 [ 24 ก.ย. 2558 ]   
 
2-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้ อปท.อื่นฯ ครั้งที่ 5/2558 [ 24 ก.ย. 2558 ]   
 
3-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้ อปท.อื่นฯ ครั้งที่ 5/2558 [ 24 ก.ย. 2558 ]   
 
4-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้ อปท.อื่นฯ ครั้งที่ 5/2558 [ 24 ก.ย. 2558 ]   
 
5-การให้ความเห็นชอบการตั้งงบประมาณสนับสนุนให้ อปท.อื่นฯ ครั้งที่ 5/2558 [ 24 ก.ย. 2558 ]   
 
[1] [2] [3] ....หน้าสุดท้าย >> [228]