สภาพสังคม

1

ประชาชนส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นบริเวณในเขตเทศบาลฯ มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อ แผ่ซึ่งกันและกัน อีกทั้งประชาชนยังยึดถือการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ จึงทำให้สภาพสังคมโดยรวมมีความรักและสามัคคีตลอดมา

การสาธารณสุข

2

  • คลินิกชุมชน จำนวน  1      แห่ง
  • ร้านขายยา  จำนวน  3       แห่ง
  • อัตราการมี   ร้อยละ  100 และใช้ส้วมราดน้ำ

การศึกษาในชุมชน

3

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลหนองแซง จำนวน 1 แห่ง

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 1 แห่ง

  • โรงเรียนวัดหนองกีบม้า (ระดับประถมศึกษา)

4

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ มากกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ จึงมี วัด 4 แห่ง และ ศาลเจ้า 3 แห่ง ได้แก่

          - วัดหนองหอย             หมู่ที่ 1 ต.หนองแซง                 - ศาลเจ้าแม่ทับทิม       

          - วัดหนองน้ำสร้าง         หมู่ที่ 2 ต.หนองแซง                 - ศาลเจ้าพ่อหนองแซง   

          - วัดโคกน้อย               หมู่ที่ 3 ต.หนองแซง                 - ศาลเจ้าพ่อหอคำ        

          - วัดหนองกีบม้า           หมู่ที่ 4 ต.หนองแซง

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

5

คดีอาชญากรรมต่างๆ ในเขตเทศบาลไม่ค่อยมี จะมี บ้างก็เป็นเพียงคดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

6

เทศบาลตำบลหนองแซง ได้ดำเนินให้การสงเคราะห์ให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา และ คนพิการ โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพให้บุคคลดังกล่าว ตามที่รัฐบาลได้ มีนโยบายให้ช่วยเหลือ โดยได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ

 
 
 
 
 
 

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD