สภาพสังคม

1

ประชาชนส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นบริเวณในเขตเทศบาลฯ มีการถ้อยทีถ้อยอาศัยเอื้อเฟื้อเผื่อ แผ่ซึ่งกันและกัน อีกทั้งประชาชนยังยึดถือการดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาท สมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว คือ พออยู่ พอกิน พอใช้ จึงทำให้สภาพสังคมโดยรวมมีความรักและสามัคคีตลอดมา

การสาธารณสุข

2

  • คลินิกชุมชน จำนวน  1      แห่ง
  • ร้านขายยา  จำนวน  3       แห่ง
  • อัตราการมี   ร้อยละ  100 และใช้ส้วมราดน้ำ

การศึกษาในชุมชน

3

สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตำบลหนองแซง จำนวน 1 แห่ง

  • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานจำนวน 1 แห่ง

  • โรงเรียนวัดหนองกีบม้า (ระดับประถมศึกษา)

4

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลฯ มากกว่าร้อยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ จึงมี วัด 4 แห่ง และ ศาลเจ้า 3 แห่ง ได้แก่

          - วัดหนองหอย             หมู่ที่ 1 ต.หนองแซง                 - ศาลเจ้าแม่ทับทิม       

          - วัดหนองน้ำสร้าง         หมู่ที่ 2 ต.หนองแซง                 - ศาลเจ้าพ่อหนองแซง   

          - วัดโคกน้อย               หมู่ที่ 3 ต.หนองแซง                 - ศาลเจ้าพ่อหอคำ        

          - วัดหนองกีบม้า           หมู่ที่ 4 ต.หนองแซง

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน

5

คดีอาชญากรรมต่างๆ ในเขตเทศบาลไม่ค่อยมี จะมี บ้างก็เป็นเพียงคดีเกี่ยวกับการลักทรัพย์เพียงเล็กน้อยเท่านั้น

ด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม

6

เทศบาลตำบลหนองแซง ได้ดำเนินให้การสงเคราะห์ให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา และ คนพิการ โดยการจ่ายเบี้ยยังชีพให้บุคคลดังกล่าว ตามที่รัฐบาลได้ มีนโยบายให้ช่วยเหลือ โดยได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีงบประมาณ

ปฏิทิน

January 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

สถิติผู้เข้าชม

114401
TodayToday82
YesterdayYesterday104
This_WeekThis_Week450
This_MonthThis_Month2242
All_DaysAll_Days114401