แหล่งน้ำในชุมชน

 

1

แหล่งน้ำธรรมชาติ

  • ลำห้วย       จำนวน  1        แห่งได้แก่ ลำห้วยบ่า                          

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

  • ประปาหมู่บ้าน        จำนวน  1        แห่ง
  • คลองชลประทาน     จำนวน  1        แห่ง

การคมนาคม

 

2

การเดินทางเข้าสู่ตำบลหนองแซง มีเส้นทางการคมนาคม ดังนี้

          ทางรถไฟ

  • มีเส้นทางรถไฟตัดผ่าน จำนวน 1 สาย คือ สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทางรถยนต์ มีถนนสายหลักที่สำคัญ ดังนี้

  • ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3041 (หนองแซง – เสาไห้)
  • ทางหลวงจังหวัด หมายเลข 3041 (หนองแซง – เขาขาด)

นอกจากนี้ยังมีถนนสายในเขตเทศบาลที่เชื่อมต่อกันอย่างทั่วถึง ได้แก่ ถนนเทิดพระเกียรติ ถนนเลียบคลองชลประทาน ถนนประชาอุทิศ ถนนประชาราษฎร์ และสายอื่นๆ ในชุมชน

 

สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 

3

ทรัพยากรธรรมชาติ

  • ลักษณะพื้นที่เขตเทศบาล ฯ ไม่มีป่าไม้ ไม่มีแม่น้ำ ไม่มีลำคลอง เป็นพื้นที่ราบลุ่ม ที่ประชาชนใช้ทำนาปลูกข้าว เป็นส่วนมาก จึงทำให้ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติสิ่งอื่นๆ

สิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับเรื่องขยะ

  • เทศบาลฯ ยังไม่มีสถานที่กำจัดขยะเป็นของตนเอง จะต้องนำขยะไปทิ้งในสถานที่กำจัดขยะของ "โรงปูนทีพีไอ อำเภอแก่งคอย" จังหวัดสระบุรี
 
 
 
 
 
 

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD