present1

ไฟฟ้าในชุมชน

4

ชุมชนในเทศบาลตำบลหนองแซง ทั้ง 12 ชุมชน มีไฟฟ้าใช้ ทั่วถึงทุกครัวเรือน

การสื่อสารในชุมชน

2

แหล่งน้ำธรรมชาติ

  • ที่ทำการไปรษณีย์       1        แห่ง
  • ชุมสายโทรศัพท์ที่ให้บริการในพื้นที่        1        แห่ง
  • เสียงตามสายของเทศบาลฯ มีการประชาสัมพันธ์ แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกชุมชน

ประปาในชุมชน

3

เทศบาลตำบลหนองแซง ดำเนินการให้บริการด้านน้ำประปา โดยเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายใช้น้ำบาดาลมาผลิตน้ำประปาสามารถให้บริการประชาชน ได้ตลอดทั้งปี

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1

  • รถยนต์ดับเพลิง  จำนวน  2        คัน
  • รถยนต์บรรทุกเครื่องดับเพลิง      จำนวน  1        คัน
  • เครื่องยนต์ดับเพลิงชนิดหาบหาม  จำนวน  2        เครื่อง
  • ถังเคมีดับเพลิง   จำนวน  46      ถัง
  • ท่อน้ำสำหรับดับเพลิง     จำนวน  12      ชุด
 

new logo

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD