วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลหนองแซง

“ ถนนงาม น้ำไหล ไฟสว่าง สร้างความสุข ขจัดทุกข์ กีฬา การศึกษา สืบสานวัฒนธรรม มีจรรยา พัฒนาคุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืน”
พันธกิจในการพัฒนาตำบล
1. พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมอาชีพและรายได้
2. พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ำ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
4. พัฒนาและส่งเสริมการศึกษา กีฬา ศาสนา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
5. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้มีมาตรฐานและเพียงพอ
6. พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม
7. พัฒนาและปรับปรุง การจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

เป้าประสงค์เพื่อการพัฒนาตำบลหนองแซง

1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในครัวเรือนลดต้นทุนเพิ่มรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้บริการด้านสาธารณสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ เพื่อประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์
4. เพื่อการบริหารจัดการด้านการศึกษา และให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
5. เพื่อพัฒนาบำรุงรักษาและปรับปรุงเส้นทางคมนาคม ให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. เพื่อติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ส่องสว่างและประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง
7. เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุง บำรุงรักษาระบบประปาเทศบาลและหมู่บ้านอย่างมีประสิทธิภาพและมีน้ำใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ
8. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาบุคลากรและบริหารจัดการที่เป็นระบบมีความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการประชาชนและผู้ที่มาติดต่อราชการ
9. เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
10 เพื่อป้องกันและระงับการเกิดอัคคีภัยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน
11. เพื่อส่งเสริมและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนจากการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลหนองแซง

เทศบาลตำบลหนองแซง ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การส่งเสริมอาชีพและรายได้
2. การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์
4. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
6. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี
7. การพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว

 
 
 
 
 
 

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD