เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562...พ.อ.อ.กันตพัฒน์ เสตะพันธ์ุ นายกเทศมนตรี นำสมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง ทำกิจกรรมแจ้งเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยประจำเดือนและจับของขัวญแจกผู้สูงวัย จัดอาหารเลี้ยงผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน...