ภาพการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 21 พ.ย.62

 

       ภาพการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 21 พ.ย.62