เทศบาลตำบลหนองแซงโดยกองสาธารณสุขฯ ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก

ณ ชุมชนบ้านหนองหอย ชุมชนบ้านบ้านโคกแฝก และชุมชนบ้านโคกน้อย

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563