present1

วันที่ 14-16 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองแซง จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระงับอัคคีภัยให้กับผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลหนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี ประจำปี 2563 เพื่อให้บุคลากรมีความรู้และมีความพร้อมในการป้องกันอัคคีภัยและเพื่อลดความเสี่ยง ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินค่ะ

 

new logo

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD