present1

เทศบาลตำบลหนองแซงซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแซง ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันภัยของเด็กทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัย  โดยมีผู้เข้าร่วมทำการฝึกอบรมทั้งนักเรียนและผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองแซงค่ะ

 

 

new logo

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD