พ.อ.อ.กันตพัฒน์ เสตะพันธ์ุ นายกเทศมนตรี พร้อมทีมบริหารสมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง จัดกิจกรรมแจ้งเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน แจกสิ่งของและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุ...ณ อาคารป้องกันเทศบาลตำบลหนองแซง

โครงการป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำให้กับเด็กและเยาวชนภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแซง ประจำปี ๒๕๖๑

สมัยสามัญที่๓ ประจำปี ๒๕๖๑...เรื่อง การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ วาระที่ ๑ (ขั้นรับหลักการ)

พ.อ.อ.กันตพัฒน์ เสตะพันธ์ุ นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการพนักงานลูกจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้านและชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลหนองแซง ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ..และมอบประกาศนียบัตรแก่แม่ดีเด่นประจำปี2561 พร้อมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.กันตพัฒน์ เสตะพันธุ์ นายกเทศมนตรี
พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างเทศบาลตำบลหนองแซง และประชาชนชาวอำเภอหนองแซง...