วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 08.00 น.
🙏🏼 นายนพดล ตุรงค์เรือง นายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง มอบหมายให้ นางเพชรรัตน์ คำจีระ รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองแซง ร่วมกับ กลุ่มสตรีทั้ง 12 ชุมชน
ในเขตเทศบาลตำบลหนองแซง และนักพัฒนาชุมชน ทต.หนองแซง
🕘 ในเวลาต่อมา ได้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมากด้วยประสบการณ์ วิทยากรทั้ง 2 ท่าน คือ พัฒนาการอำเภอหนองแซง และนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
ที่จะถ่ายทอดคามรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี
📋 อบรมโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพสตรีภายในเขตเทศบาลตำบลหนองแซง ประจำปี 2565
📌 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองแซง ชั้น 3
 

 

 
 
 
 

new logo

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD