Headder

 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1. คาสั่ง/เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

1.1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร คลิกอ่านข้อมูล...

2. ขั้นตอนการขอข้อมูลข่าวสาร

2.1 ค่าธรรมเนียมการขอข้อมูลข่าวสาร  คลิกอ่านข้อมูล...คลิกอ่านข้อมูล...
2.2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540  คลิกอ่านข้อมูล...คลิกอ่านข้อมูล...
2.3 แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร  คลิกอ่านข้อมูล...คลิกอ่านข้อมูล...

3. เอกสารให้ความรู้

3.1 ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น  คลิกอ่านข้อมูล...คลิกอ่านข้อมูล...
3.2 ประกาศเจตจานงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส  คลิกอ่านข้อมูล...คลิกอ่านข้อมูล...