เทศบาลตำบลหนองแซงเปิดรับลงทะเบียนเพื่อยื่นคำอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 – วันที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561  รายละเอียดเอกสารคลิก...