เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิดล็กทรอนิกส์  รายละเอียดเอกสารคลิก...