ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลหนองแซง


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การส่งเสริมอาชีพและรายได้แนวทางการพัฒนา
    1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชนและการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่
    1.2 พัฒนาตลาดสดเทศบาลให้มีมาตรฐาน
    1.3 สนับสนุนและพัฒนาการรวมกลุ่มของประชาชนด้วยวิธีสหกรณ์


2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแนวทางการพัฒนา
    2.1 จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันภัยแห้ง


3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสังคมสงเคราะห์แนวทางการพัฒนา
    3.1 สนับสนุนการจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชน
    3.2 สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ป้องกันและระงับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคร้ายแรงต่างๆ
    3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคม


4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรมแนวทางการพัฒนา
    4.1 ส่งเสริมสนับสนุน เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาการบริหารจัดการการศึกษา
    4.2 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
    4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา และการออกกำลังกายของประชาชน


5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานแนวทางการพัฒนา
    5.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ราง/ท่อระบายน้ำติดตั้งป้ายซอย และป้ายจราจร
    5.2 ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ
    5.3 ก่อสร้าง ปรับปรุง ฝาย/บ่อบาดาล จัดหาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
    5.4 การก่อสร้างอาคาร สวนสาธารณะ สถานที่ผักผ่อนและปรับปรุงภูมิทัศน์
    5.5 จัดให้มีระบบเสียงตามสายอย่างทั่วถึง


6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดีแนวทางการพัฒนา
    6.1ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรท้องถิ่น
    6.2สนับสนุน ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่น ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย
    6.3การับรู้ข้อมูลข่าวสาร การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารประชาชน


7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแนวทางการพัฒนา
   7.1 แก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความเข็มแข็งของชุมชน
   7.2 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน จัดระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประชาชน


8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
    8.1ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว
    8.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยว

ปฏิทิน

January 2019
Mo Tu We Th Fr Sa Su
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

สถิติผู้เข้าชม

114401
TodayToday82
YesterdayYesterday104
This_WeekThis_Week450
This_MonthThis_Month2242
All_DaysAll_Days114401