พระราชบัญญัติ กำหนัดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่2) พ.ศ.2549

รายละเอียดคลิก