ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และกรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547

รายละเอียดคลิก