ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ปีงบประมาณ พ.ศ.2560...พ.อ.อ.กันตพัฒน์ เสตะพันธ์ นายกเทศมนตรี ยื่นญัตติ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงและเพิ่มวงเงินงบประมาณ(จ่ายขาดเงินสะสม) ในโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลใหม่ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองแซง ที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนเรื่องน้ำประปาที่ใช้ อุปโภคบริโภค กร่อยและเค็ม...สมาชิกสภา มีมติผ่านด้วยคะแนน10เสียงให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป