- เทศบาลตำบลหนองแซง -

          รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแซง สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 วันที่ 27 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองแซง ชั้น 3

รายละเอียดเอกสารคลิก