present1

1

ที่ตั้งและอาณาเขต

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัด สระบุรี มีเนื้อที่ประมาณ 11.14 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,962.50 ไร่ มีลักษณะพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู โดยมีเส้น ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือผ่านเขตเทศบาลฯ ครอบคลุม พื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองแซง ตำบลไก่เส่า และ ตำบล หนองควายโซ

ประวัติตำบลหนองแซง

ชาวบ้านหนองแซง เดิมเชื่อว่าอพยพมาจาก นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว แล้วมาตั้งถิ่นฐานที่หนองแซง ซึ่งมีหนองน้ำที่อุดมสมบูรณ์มาก มีน้ำขังเต็มตลอดทั้งปี และในหนองน้ำนั้นมี "ต้นแซง" อยู่จำนวนมาก ชาวบ้านจึง เรียกชื่อตำบล ตามสภาพพื้นที่ ว่า "ตำบลหนองแซง" ต่อมาหนองน้ำเหล่านั้นได้ตื้นเขินกลายมาเป็นที่ราบลุ่มจนถึง ทุกวันนี้

อาณาเขตติดต่อ

4

 

2

 

จำนวนประชากร

จำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,936 คน จำนวน 914 ครัวเรือน

 • แยกเป็น ชาย         จำนวน  1,405   คน

คิดเป็นร้อยละ 47.85

 • แยกเป็น หญิง         จำนวน  1,531   คน

คิดเป็นร้อยละ 52.15

มีความหนาแน่นเฉลี่ย 263.55 คน/ตารางกิโลเมตร

หมายเหตุ :: รวมประชาชนที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลาง 9 คน เป็นชาย 5 คน และ เป็นหญิง 4 คน

ลักษณะภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศ ใน 1 ปี จะมี 3 ฤดู ในระหว่างเดือนมีนาคมถึงดือนพฤษภาคม มีอากาศร้อนและจะร้อนมากในเดือนเมษายน ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคมมีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านทำให้มีฝนตกชุกมาก และในเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน กุมภาพันธ์ มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทำให้มีสภาพอากาศที่เย็นและแห้งแล้ง แต่ในปัจจุบันลักษณะภูมิอากาศได้ แปรปรวนไม่ได้เป็นไปตาม ฤดูกาลของทุกๆ ปี เนื่องจากปัญหาสภาวะโลกร้อน จึงทำให้สภาพภูมิอากาศดังกล่าว อาจคลาดเคลื่อนหรือ เปลี่ยนแปลงไปบ้าง

ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มมีความลาดเอียงเล็กน้อย มีลักษณะเป็นแนวยาวจากเหนือลงใต้ ทางตอนเหนือจะขนานกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นทุ่งนาไม่มีภูเขา ในตอนกลางของ พื้นที่มีคลองส่งน้ำชลประทานไหลผ่าน และทางตอนใต้มีแหล่งน้ำขนาดเล็ก คือ ลำห้วยบ่า ทำให้ประชาชนได้ใช้ ประโยชน์ในการทำการเกษตรเป็นอย่างดี ประชาชนส่วนใหญ่จะตั้งถิ่นฐานอยู่หนาแน่นบริเวณในเขตเทศบาลฯ

อาชีพประชากร

 

5

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ ด้านเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา เป็นส่วนมาก ซึ่งสามารถทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง ส่วนอาชีพ ค้าขาย รับจ้างฯ มีค่อนข้างน้อย

 • ทำนา                           คิดเป็น  ร้อยละ  80
 • ค้าขาย และรับจ้าง    คิดเป็น  ร้อยละ  10
 • อาชีพ อื่นๆ            คิดเป็น  ร้อยละ  10

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ตลาดสดเทศบาลที่ได้มาตรฐาน 1 แห่ง (ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อต้นปี พ.ศ. 2554)
 • ตลาดนัดทุกวันเสาร์ตอนเช้าบริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติด(ลานโพธิ์)
 • ตลาดนัดทุกบ่ายวันอังคารและวันพฤหัสบดี บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลหนองแซง
 • ตลาดนัดทุกบ่ายวันพุธและวันอาทิตย์บริเวณโรงสีเกียรติถาวร (เป็นที่เอกชน)

หมายเหตุ :: เนื่องจากเขตเทศบาลตำบลหนองแซงเป็นพื้นที่การเกษตร จึงไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในพื้นที่

เขตการปกครอง

        ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลหนองแซงแบ่งเป็น 12 ชุมชน ได้แก่

6

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2554

          หมายเหตุ ::                                                        

 • ทะเบียนราษฎร (ไม่รวมทะเบียนบ้านกลาง)              จำนวน  2,936   คน
 • ทะเบียนบ้านกลาง (ชาย 5 คน, หญิง 4 คน)   จำนวน  9        คน

ข่าวกิจกรรม

วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองแซง พ.อ.อ.กันตพัฒน์ เสตะพันธุ์ นายกเทศมนตรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ...
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองแซง ร่ววมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 25 ...
เทศบาลตำบลหนองแซงซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแซง ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ ...
วันที่ 14-16 กันยายน 2563 เทศบาลตำบลหนองแซง จัดโครงการซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระงับอัคคีภัยให้กับผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลหนองแซง อ.หนองแซง จ.สระบุรี ประจำปี 2563 ...
 

new logo

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD