ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เทศบาลตำบลหนองแซง
   1) ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รายละเอียดเอกสารคลิก...

   2) รายละเอียดโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) รายละเอียดเอกสารคลิก...

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเอกสารคลิก... 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไข ครั้งที่ 1/2562 ประจำปีงบประมาณ 2562 รายละเอียดเอกสารคลิก...