present1

 

ไฟฟ้าในชุมชน

4

ชุมชนในเทศบาลตำบลหนองแซง ทั้ง 12 ชุมชน มีไฟฟ้าใช้ ทั่วถึงทุกครัวเรือน

การสื่อสารในชุมชน

2

แหล่งน้ำธรรมชาติ

  • ที่ทำการไปรษณีย์       1        แห่ง
  • ชุมสายโทรศัพท์ที่ให้บริการในพื้นที่        1        แห่ง
  • เสียงตามสายของเทศบาลฯ มีการประชาสัมพันธ์ แต่ยังไม่ทั่วถึงทุกชุมชน

ประปาในชุมชน

3

เทศบาลตำบลหนองแซง ดำเนินการให้บริการด้านน้ำประปา โดยเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้จำหน่ายใช้น้ำบาดาลมาผลิตน้ำประปาสามารถให้บริการประชาชน ได้ตลอดทั้งปี

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

1

  • รถยนต์ดับเพลิง  จำนวน  2        คัน
  • รถยนต์บรรทุกเครื่องดับเพลิง      จำนวน  1        คัน
  • เครื่องยนต์ดับเพลิงชนิดหาบหาม  จำนวน  2        เครื่อง
  • ถังเคมีดับเพลิง   จำนวน  46      ถัง
  • ท่อน้ำสำหรับดับเพลิง     จำนวน  12      ชุด
 

ข่าวกิจกรรม

13 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. เทศบาลตำบลหนอแซง ร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
Published: 10-22-2563
วันอังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมอำเภอหนองแซง พ.อ.อ.กันตพัฒน์ เสตะพันธุ์ นายกเทศมนตรี นำหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชน ร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ...
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองแซง ร่วมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า)
Published: 10-22-2563
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 เทศบาลตำบลหนองแซง ร่ววมจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 25 รูป ...
เทศบาลตำบลหนองแซง ดำเนินการซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย
Published: 09-16-2563
เทศบาลตำบลหนองแซงซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองแซง ให้เกิดความรู้ ความชำนาญ เกิดความตระหนักในความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและเกิดความร่วมมือร่วมใจในการป้องกันภัยของเด็กทุกระดับ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างปลอดภัย  ...

ข่าวประกาศเทศบาล

Published: 08-31-2563
ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 รายละเอียดคลิก
Published: 08-17-2563
ประกาศเทศบาลตำบลหนองแซง เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดคลิก
Published: 07-22-2563
ประกาศ ขอส่งผลการประเมินตามแบบการจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานบริการสาธารณะ ของเทศบาลตำบลหนองแซง รายละเอียดเอกสารคลิ๊ก
Published: 07-22-2563
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล รายละเอียดเอกสารคลิ๊ก

Facebook ทต.

Facebooknongsaeng

สำรวจความคิดเห็น

ท่านต้องการให้ ทต.คชสิทธิ์ พัฒนาในด้านใดมากที่สุด
 

ประชาสัมพันธ์

0005

หนังสือราชการ สถ

การดำเนินงาน

 

new logo

สิขสิทธิ์ @ 2015 เทศบาลตำบลหนองแซง สงวนลิขสิทธิ์

เทศบาลตำบลหนองแซง ตั้งอยู่เลขที่ 99 หมู่ที่ 2 ถนนประชาราษฎ์ ตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี 18170

โทรศัพท์ : 036-399231 โทรสาร : 036-399186

Power by Bangkok Global Software CO.,LTD